خانه شماره ۱۲۲۷، کالیفرنیا، آمریکا

مسکونی, طراحی معماری, مدلسازی اطلاعات ساختمان

محوطه ساختمان خانه شماره ۱۲۸، کالیفرنیا، آمریکا

مسکونی, طراحی داخلی و بازسازی, مدلسازی اطلاعات ساختمان

محوطه خانه شماره ۱۱۱، کالیفرنیا، آمریکا

مسکونی, طراحی داخلی و بازسازی, مدلسازی اطلاعات ساختمان

خانه شماره ۲۱۱۶، کالیفرنیا، آمریکا

مسکونی, طراحی داخلی و بازسازی, مدلسازی اطلاعات ساختمان

ساختمان صفر انرژی، داتونگ، چین

مسکونی, مشاور انرژی و پایداری, طراحی معماری, مدلسازی اطلاعات ساختمان

چاپخانه دارالوارث، کربلا، عراق

تجاری, طراحی معماری, مدلسازی اطلاعات ساختمان