مشاور انرژی و پایداری برج تحقیق و توسعه دانشگاه شریف

مشاور انرژی و پایداری برج تحقیق و توسعه دانشگاه شریف

مسئول: احمد عسکری و نوشین ابوالحسنی

توضیحات:

تحلیل سایت پروژه

سایه‌اندازی ساختمان‌ها

تحلیل روشنایی

محاسبه شدت مصرف انرژی

بهره وری آب

برآورد سیستم‌های خورشیدی

کارفرما

شرکت پناه

تاریخ آغاز پروژه

24 بهمن 1397

برچسب

اداری, مشاور انرژی و پایداری