طراحی ساختمان نظام مهندسی استان سمنان

طراحی ساختمان نظام مهندسی استان سمنان

مسئول: نوشین ابوالحسنی، ساجده خراباتی

توضیحات:

کسب عنوان پروژه برتر در مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی استان سمنان

تاریخ آغاز پروژه

24 بهمن 1392

برچسب

اداری, طراحی معماری