ساختمان اداری گلشهر جردن

ساختمان اداری گلشهر جردن

مسئول: نوشین ابوالحسنی

مسئولیت: طراحی نمای ساختمان

 

کارفرما

آقای پناهی

تاریخ آغاز پروژه

03 اسفند 1396

برچسب

اداری, طراحی معماری