مشاورانرژی در مسقف‌سازی پیاده‌راه بیهقی

مشاورانرژی در مسقف‌سازی پیاده‌راه بیهقی

مسئول: نوشین ابوالحسنی، احمد عسکری

هدف: شبیه‌سازی جریان هوا در پروژه مسقف‌سازی پیاده‌راه بیهقی و تغییر کاربری آن به فوت‌کورت

توضیحات:

ارزیابی وضعیت جریان هوا تحت تأثیر فرم آن از نظر اختلال در عملکرد ساختمان

شبیه سازی جریان هوا در دو آلترناتیو پیشنهادی

کارفرما

شرکت آرین آرمه

تاریخ آغاز پروژه

24 بهمن 1397

برچسب

تجاری, مشاور انرژی و پایداری