خانه شماره ۲۱۱۶، کالیفرنیا، آمریکا

خانه شماره ۲۱۱۶، کالیفرنیا، آمریکا

مسئول: احمد عسکری

توضیحات:

مدلسازی اطلاعات ساختمان

ارائه نقشه‌های فاز ۲ 

ارائه جزئیات اجرایی به صورت سه بعدی

برآورد مقادیر مصالح مصرفی

 

تاریخ آغاز پروژه

24 بهمن 1397

برچسب

مسکونی, طراحی داخلی و بازسازی, مدلسازی اطلاعات ساختمان